Warunki korzystania z serwisu

Poniższe warunki świadczenia usług mają zastosowanie do usług oferowanych przez FASTSHARE.CZ, dostępnych pod adresem internetowym (URL) www.fastshare.cz ( zwanym dalej „Usługa”), a co za tym idzie relacji między:

Firmą Fusion Media Ltd., ID: 24236144 z siedzibą przy Holečková 789/49, 150 00 Praga 5, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, plik nr 201140, działającą w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności ("Usługodawca')

jako dostawcy usług

oraz

osobą korzystającą ze strony ( "Użytkownik") jako odbiorcą oraz użytkownikiem oferowanych usług na podstawie określonych warunków (dalej "Warunki").

1. 1. Wraz z korzystaniem z usług po raz pierwszy, użytkownik zoobowiązuje się do uprzedniego przeczytania warunków świadczenia usługi oraz zgadzenia się z nimi. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków świadczenia usług. To nie ma wpływu na obowiązek użytkownika do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. 2. Usługi są oferowane na podstawie prawodastwa dot. "usług społeczeństwa informacyjnego" w rozumieniu tego przepisu. §2. a) ustawy nr. 480/2004 Sb., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami ( "ZNSIS") usługodawca jest "usługodawca" w rozumieniu tego przepisu. §2. d) ZNSIS.
  (a) zapewnienie miejsca do przechowywania danych w plikach (treść), użytkowników w obrębie konta użytkownika (tj możliwość przechowywania informacji o treści dostarczonej przez użytkownika, zgodnie z przepisami. ZNSIS § 5), zwanej
  (b) ułatwienie dostępu do plików (treści) innych użytkowników, tzw. akcji (jeśli użytkownik udostępnia treść) oraz
  (c) zapewnienie powiązanych usług dodatkowych, takich jak zapewnienie użytkownikowi interfejsu zarządzania (aplikacja), możliwości wyszukiwania plików oraz póżniejszy dostęp do tych plików (treść) przez użytkownika.

3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treść plików udostępnianych przez użytkowników lub osób trzecich.

4. W związku z korzystaniem z serwisu, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich warunków oraz ograniczeń usługi:
  (a) użytkownik nie ma prawda na udostępnianie plików (treści) w sposób, który narusza prawa osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. W szczególności Użytkownik nie ma prawa na udostępnianie bez zezwolenia (licencji) utworów lub innych treści chronionych prawem autorskim.
  (b) użytkownik nie ma prawa korzystać z Usług w celu popełnienia przestępstwa lub do kierowania lub ułatwienia przestępstwa przez osoby trzecie lub organizację.

5. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że: (i) naruszył warunki korzystania z Serwisu zgodnie z art. 4 pkt. (A) lub (b) powyżej, lub (ii) istnieje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie występuje, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do operatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: info@fastshare.pl

6. Warunki określone w art. 4 są zastosowane w odniesieniu do prawa Republiki Czeskiej i prawa kraju lub terytorium, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkowników potwierdza, iż Usługodawca w odniesieniu do przepisu. § 6 pkt. ZNSIS oraz mając na uwadze poniższe warunki, nie ma obowiązku aktywnego sprawdzania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawne użytkowanie oraz rozpowszechnianie treści i przechowywanych plików.

8. Usługodawca ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników lub osób trzecich, do usuwania (Delete) każdego z plików (treści) przechowywanych na serwerach, niezależnie od ich charakteru.

9. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie Warunków Świadczenia Usług i zgadza się na naprawienie ewentualnej szkody, którą poniesie dostawca, wynikającą z faktu, iż użytkownik narusza warunki korzystania z usług świadczonych na podstawie poniższych Warunków. Sszkody, zwłaszcza jeśli oznacza to prawne zobowiązana do zapłaty dla osób trzecich w związku z działaniami lub zaniechaniami użytkowników.
W takim przypadku, użytkownik jest zobowiązany do zrekompensowania szkody dla Usługodawcy, mającej wartość co najmniej równoważnej do zapłaty, a także koszty poniesione przez Usługodwacy do reprezentacji prawnej.

10. Poprzez rejestrację w serwisie oraz podanie swojego adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć taką zgodę poprzez link podany w stopce każdej wiadomości e-mail, którą zawiera każda wysłana wiadomość handlowa.

11. Podczas przystąpienia do korzystania z serwisu, użytkownik ma obowiązkek podania swoje dane osobistych. W tym przypadku są one przedmiotem polityki prywatności:
  (a) usługodawca nie obsługuje danych osobowych użytkowników w inny sposób niż na warunkach przewidzianych prawem dla celów zgodnych z prawem, odpowiednio w celach, na które użytkownik wyraził zgodę.
  (b) Wszystkie dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia poniższych warunków umowy i tylko na czas niezbędny do jego osiągnięcia, o maksymalnym terminie określonym przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia lub zgodnie z nimi.
  (c) dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia usług i komunikacji między dostawcami oraz użytkownikami.
  (d) upoważnienie udzielone przez usługodawcę jako administratorów zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu skutecznej (dalej "Polityka prywatności") wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu identyfikacji użytkowników podczas korzystania z Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony wszystkich danych Uživatelev zgodnie z polityką prywatności. To nie ma wpływu na obowiązki na dostawców, aby dostarczyć informacji o użytkowniku osobom trzecim lub władz publicznych w przypadkach przewidzianych przez prawo.
  (e) w związku ze świadczeniem usług, dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika lub z jego upoważnienia wynikającego z APPD.
  (f) regulator i procesor przetwarzane dostawca danych osobowych.
  (g) Dane osobowe poszczególnych użytkowników są automatycznie przetwarzane w formie elektronicznej.

12. Warunki i relacje między dostawcą a użytkownikiem jest regulowane prawem czeskim. W przypadku sporów między usługodawcą a użytkownikiem roztrzygającym spór sądem jest Sąd Miejski w Pradze.

13. Użytkownik, w sytuacji korzystania z usług jako konsument, ma prawo do roztrzygania ewentualnych sporów na podstawie uchwały sądowej dot. sporów konsumenckich, wynikających lub związanych ze świadczeniem Usług. Aby rozwiązać taki spór pomiędzy Użytkownikiem w pozycji konsumentów i dostawców jest odpowiedzialny za Czeskiej Inspekcji Handlowej (CTI), do którego Użytkownik może się zwrócić w przypadku sporu. Informacje kontaktowe CTI, w tym wykaz lokalnych oddziałów instekcji, użytkownicy mogą znależć na stronie internetowej: www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/~~pobj 14. Informacje na stronie są dostępne w języku czeskim. Czeska wersja Warunków Świadczenia Usług jest wersją wiążącą, a każda inna wersja językowa niniejszych Warunków została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. 14. Wszelka komunikacja pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Strony, zgodnie z § 1752 ustawy nr. 89/2012, Kodeksu cywilnego, zgadzają się z faktem, iż Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści niniejszego dokumentu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianą, jest on uprawniony do odrzucenia zmian warunków poprzez anulowanie konta użytkownika, a tym samym zakończyć korzystanie z Usługi. Niespełnienie tego warunku w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianach warunków, zrozumiałe jest, że nowa wersja Warunków zaakceptowany i jest związany.

16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że na podstawie praw i obowiązków opisanych w poniższych Warunkach, Usługodawca ma prawo bez ograniczeń do przekazania informacji osobom trzecim.

17. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w całości lub w części, jest w pełni oddzielić od pozostałych postanowień niniejszych Warunków i takiej nieważności lub niewykonalności, nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Dostawcy w tym przypadku, należy wymienić takie nieważne lub niewykonalne postanowienie z zastrzeżeniem, że będą na ile to możliwe, odpowiada treści oryginalnego przepisu.

18. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2015 r.